1. Téma, termín a cena

2. Údaje o študentovi

3. Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov.“) dávam Ekonomickej univerzite v Bratislave súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, ako aj osobných údajov môjho dieťaťa, uvedených v tejto prihláške na účely administrácie spojenej s organizovaním DEU, a to v rozsahu (pokiaľ ide o moje dieťa): meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, fotografia, obrazový a obrazovo-zvukový záznam na účel propagácie Ekonomickej univerzity v Bratislave a v rozsahu (pokiaľ ide o moju osobu): meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail.

Súhlas platí po dobu 5 rokov od skončenia DEU.

Súhlasím s tým, že osobné údaje môjho dieťaťa, na ktoré som dal/dala súhlas na ich spracovanie Ekonomickej univerzite v Bratislave ako prevádzkovateľovi spracovania, môžu byť poskytnuté zmluvnému partnerovi organizácie programu Detskej ekonomickej univerzity, na účel jeho propagácie, zverejnenia zvukového, obrazového záznamu, fotografie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že osobné údaje môžu spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platným Registratúrnym poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Generálny partner DEU 2023

DEUTSCHE  TELEKOM  SERVICES  EUROPE  SLOVAKIA s.r.o.

Partneri Detskej ekonomickej univerzity

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hydrotour logo

dedoles logo

Veolia

Slovenský zväz astronómov

bubo logo

X-Bionic Sphere

The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic